ALGEMENE VOORWAARDEN BART-WORKS.NL

Definities
Opdrachtnemer:
Bart-Works.nl. grafisch ontwerper / illustrator, hierna aangeduid met: “Bart-Works.nl”

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bart-Works.nl een overeenkomst aangaat, dan wel
een overeenkomst aan wil gaan of aan wie Bart-Works.nl een offerte uitbrengt.

Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, welke schriftelijk of per email is bevestigd, van levering van
goederen en / of diensten van Bart-Works.nl.
 OVEREENKOMST, OFFERTES EN BEVESTIGING

01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes, leveringen en
diensten tussen de opdrachtgever en Bart-Works.nl, tenzij anders is overeengekomen en dit
schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij
beide partijen.

02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de
oorspronkelijke inhoud van een opdracht wijzigt kan de prijsopgave gewijzigd worden. Bart-
Works.nl is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de
opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is overeengekomen. Er is geen verplichting tot
levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het
geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor
prijswijzigingen bij derden.

03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Bart-
Works.nl een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte
als overeengekomen gelden.

04. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus
uitbesteedt, dient de opdrachtgever Bart-Works.nl hiervan op de hoogte te brengen en te
vermelden om welke ontwerpers / ontwerpbureaus het gaat.
 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

05. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van relevante, volledige, juiste en
betrouwbare gegevens of materialen. Levering van irrelevante, onvolledige, onjuiste en / of
onbetrouwbare gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

06. Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en Bart-Works.nl verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het
vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

07. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever
bekend worden gemaakt aan Bart-Works.nl. Als dit mondeling wordt doorgegeven is het risico
voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

08. Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Bart-Works.nl kan als tussenpersoon optreden; hier staat een overeengekomen vergoeding
tegenover. Wanneer betaling aan derden via Bart-Works.nl verloopt is zij gerechtigd van de
opdrachtgever een voorschot op de te verwachten kosten te verlangen.

09. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Zowel Bart-Works.nl als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste
illustraties, ontwerpen, modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te
keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

10. Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en Bart-Works.nl overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en
niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij
wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden
worden.
 
AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.
11. Auteursrecht en industrieel eigendom
Alle intellectuele eigendommen van de door Bart-Works.nl ontworpen/tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, posters, flyers en andere media e.d. blijven bij
Bart-Works.nl berusten, tenzij anders is overeengekomen.

12. Auteursrecht
Bart-Works.nl garandeert dat het geleverde door Bart-Works.nl is ontworpen en dat zij geldt als
maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart
geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart
Bart-Works.nl van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

13. Onderzoek naar bestaan van rechten
Bart-Works.nl is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten
met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

14. Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Bart-Works.nl te allen tijde gerechtigd om haar naam op
of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Bart-Works.nl
openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders is overeengekomen.
 
GEBRUIK EN LICENTIE
15. Het gebruik
In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt.
Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Bart-Works.nl,
tenzij anders is overeengekomen. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de
financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met
schriftelijke toestemming van Bart-Works.nl toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

16. Wijzigingen
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Bart-Works.nl geen veranderingen
aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders is overeengekomen. Bart-
Works.nl dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste
wijziging uit te voeren. Een eventuele vergoeding hiervoor wordt bepaald naar de aard, omvang
en urgentie van de gewenste wijzigingen.

17. Gebruik door Bart-Works.nl
In principe heeft Bart-Works.nl de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of
publiciteit.

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal Bart-Works.nl kosteloos 10 à 20 exemplaren van verveelvoudigde
ontwerpen verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Bij waardevolle stukken of kleinere
oplagen zal dit een geringer aantal zijn, nader overeen te komen met opdrachtgever.
 
HONORARIUM
19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium kunnen ook de in het kader van de opdracht gemaakte
kosten in rekening worden gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van
derden. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
Wanneer Bart-Works.nl meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuiste,
onvolledige, irrelevante en / of niet tijdige verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen
deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden
tot minder kosten en / of werkzaamheden kunnen aanleiding geven tot een reële verlaging van het
eerder tussen opdrachtgever en Bart-Works.nl overeengekomen bedrag.
 
BETALING EN AFNAME
21. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van
deze termijn door Bart-Works.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in
verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaalde gefactureerde bedrag. 
Alle door Bart-Works.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, worden van de opdrachtgever gevorderd. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van 100 euro exclusief BTW, jaarlijks vanaf 2010 te indexeren met het prijsindexcijfer
voor de gezinsconsumptie.

22. Periodieke betalingen
Bart-Works.nl heeft het recht zijn honorarium maandelijks of periodiek in rekening te brengen voor
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

23. Opschorting
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Bart-Works.nl niet nakomt heeft Bart-
Works.nl het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op
te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot
dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Bart-Works.nl mag voldoende zekerheid voor de
betaling verlangen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te stoppen wanneer deze
zekerheid niet kan worden gegeven.

24. Ontbindende voorwaarden
Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden
plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN VAN DE OPDRACHT
25. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van
de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever
het volledige overeengekomen bedrag evenals de reeds gemaakte kosten te betalen,
onverminderd het recht van Bart-Works.nl verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.

26. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de
opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever,
is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Bart-Works.nl het recht
zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

27. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de
opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles
onverminderd het recht van Bart-Works.nl op vergoeding wegens winstderving en uit annulering
voortvloeiende kosten en/of schade.

28. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Bart-Works.nl ontslaat haar van het
nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan
geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Bart-Works.nl zal ziekte en tijdelijke
of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de
opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht
schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de
opdracht te vergoeden.
 
AANSPRAKELIJKHEID
29. Eigendommen van de opdrachtgever
Bart-Works.nl bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de
opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de
opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

30. Eigendommen van Bart-Works.nl
Bij beschadiging of tenietgaan van door Bart-Works.nl aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde
zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

31. Aansprakelijkheid
Bart-Works.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de
opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Bart-Works.nl is
niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van irrelevante,
onvolledige, onjuiste en / of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

32. Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan Bart-Works.nl materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren
van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever Bart-Works.nl van aanspraken van derden m.b.t.
eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

33. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover Bart-Works.nl verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van
gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag
dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Bart-Works.nl gemaakte kosten
voor de inschakeling van derden.

34. Verval aansprakelijkheid
Opdrachtgever vrijwaart Bart-Works.nl van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken
van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Bart-Works.nl aan opdrachtgever
geleverde diensten.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is
voltooid.
 
INSPECTIE EN KLACHTEN
35. Inspectie
Opdrachtgever is verplicht de door Bart-Works.nl geleverde opmaak-, druk-, of andere proeven of
concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na
ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bart-Works.nl retour te zenden. Bij gebreke van
(tijdige) retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

36. Klachten
Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming
nauwkeurig te (doen)inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de
diensten schriftelijk aan Bart-Works.nl worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer
enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te
schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Gebreken die
redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk
aan Bart-Works.nl worden gemeld.
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Bart-
Works.nl is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te
vervangen.
 
OVERIGE BEPALINGEN
37. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in
strijd zijn met de voorwaarden van Bart-Works.nl en Bart-Works.nl deze voorwaarden schriftelijk
heeft aanvaard.

38. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Bart-Works.nl aangaat met de opdrachtgever, 
de totstandkoming daarvan en voorts alle door Bart-Works.nl uitgebrachte offertes en
opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.
Back to Top