Privacy Statement Bart-Works.nl
Bart Hartman is eigenaar van graphic design company Bart-Works.nl, hierna te noemen ‘Bart-Works’. Bart-Works hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Lees op deze pagina hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.
Bart-Works.nl, gevestigd te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bart-Works is op grond van de AVG niet verplicht aan Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bart-Works verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bart-Works verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van de volgende grondslagen:
Wanneer sprake is van toestemming van de betrokken persoon;
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
Het uitvoeren van de dienst of overeenkomst zelf;
Het afhandelen van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om goederen en diensten bij u af te leveren;
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
verwerking van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Er is sprake van gerechtvaardigde belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bart-Works neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bart-Works) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bart-Works bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
In geval van verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van een opdracht worden persoonsgegevens bewaard gedurende de opdracht. Een jaar na uitvoering van de laatste opdracht worden alle voornoemde persoonsgegevens verwijderd. Indien binnen het jaar een nieuwe opdracht wordt uitgevoerd, begint de bewaartermijn opnieuw te lopen.
In geval van verwerking van persoonsgegeven ten behoeve van het nakomen van een wettelijke verplichting, wordt aangesloten bij de desbetreffende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bart-Works verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit vereist is op grond van de AVG sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bart-Works blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bart-Works gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bart-Works en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bart-works.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bart-Works neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bart-works.nl.
Back to Top